Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VIDREA RETAIL


Deze voorwaarden worden gebruikt door Vidrea Retail B.V en haar winkels Miller&Monroe.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?


Deze voorwaarden gelden wanneer u bij één van onze winkels en webwinkel in Nederland, met of zonder een FashionKaart een product koopt. Deze voorwaarden gelden per 1 september 2017. 
Voor onze services hebben we aanvullende voorwaarden. Voor de webwinkel gelden aparte voorwaarden.

Wat koopt U bij Miller & Monroe?


In onze brochures, reclames, webwinkel en andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin niet juist, niet volledig of niet meer actueel is, uiteindelijk geldt de werkelijke informatie op het moment dat u het product bij ons koopt. Producten die bij de koop nog niet gemonteerd zijn, zult u zelf moeten monteren, daarvoor leveren wij handleidingen mee. 

Welke prijs betaalt u?


De prijzen van onze producten in onze catalogi, brochures, reclames, op websites en andere communicatie-uitingen, kunnen anders zijn dan de prijzen in onze (web)winkels zelf. Onze winkels en webwinkel mogen zelf andere prijzen gebruiken, zowel als vaste prijs of bijvoorbeeld voor aanbiedingen, acties of tijdens de sale. Deze prijzen hoeven niet altijd ook te gelden in andere winkels. Onze prijzen gelden zolang als is aangegeven in de communicatie-uiting zelf. Uiteindelijk betaal je de prijs die in de kassa(computer) van de winkel staat. 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende btw, maar exclusief andere kosten zoals service kosten. Hoe kan u betalen?


Als u een product zelf meeneemt uit de winkel betaalt u bij de kassa. Dit kan contant, met PIN, Visa Card, Mastercard, American Express, cadeaupas, tegoedpas of een ander op het moment van de koop aangeboden betaalmiddel. Bij de kassa kunnen wij aangeven met welke bankbiljetten u niet contant kunt betalen, dit voor de veiligheid van onze medewerkers. 

Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat u alle, aan ons daarmee in verband staande, te betalen bedragen hebt betaald. 

Kan u het product ook laten bezorgen?


Als u een product niet direct uit de winkel mee wil nemen of kan nemen, kunt u het door ons laten bezorgen. Het kan zijn dat u voor bezorging op de Nederlandse Waddeneilanden aan de eilandvervoerder (dus niet aan onze vervoerder) een extra toeslag moet betalen.

 

Wat als een product niet meer in het assortiment zit?


Wij zijn voortdurend bezig onze producten te vernieuwen en ervoor te zorgen dat onze producten en het assortiment aansluiten op uw behoeften. Daarom kan het gebeuren dat een bepaald product, of een onderdeel daarvan, uit ons assortiment wordt gehaald. Helaas kunnen wij niet garanderen dat een uit het assortiment gehaald product, of onderdeel daarvan, kan worden geleverd, ook bijvoorbeeld niet als het is aangeboden in een communicatie-uiting of als u het wilt ruilen. 

 

Wat als u het product toch niet meer wil?Wij doen niet moeilijk over ruilen. Het kan gebeuren dat u van gedachten bent veranderd nadat u een product bij ons heeft gekocht. Bij ons heeft u 14 kalenderdagen na aankoopdatum de tijd om een bij ons in Nederland gekocht product terug te brengen of het te ruilen voor een ander product bij één van onze winkels.Wanneer u een online aankoop retourneert in de winkel, ontvangt u een tegoedbon. Houd er alleen wel rekening mee dat ruilen en retourneren alleen mogelijk is als: 

·  u het product in of met de verpakking meeneemt;

·  het product niet gebruikt en niet beschadigd is;

·  u de originele kassabon van het product toont;

 

We behouden het recht voor om terugbetaling of het ruilen van producten te weigeren als niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Dit om misbruik van deze regeling te voorkomen.

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?


Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als u toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, dan kunt u ons dit laten weten tot binnen twee maanden nadat je het probleem hebt ontdekt. Het moet wel gaan om een product dat u in één van onze winkels hebt gekocht. 

Wat is de garantietermijn?
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf het moment dat u het product bij ons hebt gekocht.

Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat. 

Wat zijn de garantievoorwaarden?
Als u ons laat weten dat u niet tevreden bent over een product, houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:
 
• u de originele kassabon voor het product moet laten zien; 
• u rekening heeft gehouden met de termijn van twee maanden om uw klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden hebt om u niet aan die termijn te houden; 
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat u het hebt laten vallen of omgestoten of dat u het heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed heeft onderhouden of u het heeft laten repareren door een derde; 
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl u het vervoerde, verkleuring van een lampenkap of bankbekleding door zonlicht, beschadiging doordat het is aangestoten door een ander voorwerp; 
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten zoals batterijen) of normale veroudering van het product; 
• de garantietermijnen niet gelden producten gekocht tijdens de sale. 


Houd er ook rekening mee dat er voor bepaalde producten nog aanvullende garantievoorwaarden kunnen zijn. Deze vindt u in onze catalogi, brochures of in de garantiefolders. 

Wat is de garantieprocedure?
We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij uw medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan. 

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding konden repareren. Wat “op tijd” is moeten we per probleem met het product bekijken. 

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag u de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. U krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en u moet het product dan aan ons retourneren. U kunt ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product. 

Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt de bovenstaande procedure. 

Los van de garanties behoudt u altijd de rechten die u op grond van de Nederlandse wet hebt. 

Hoe zit het als u via het internet iets van ons hebt gekocht?


Als u via onze webshop een product van ons koopt gelden andere algemene voorwaarden. Bij het bestelproces tonen we de op dat moment geldende algemene voorwaarden zodat u ze kan downloaden. 


Vervoersgarantie
We geven een vervoersgarantie. Dit betekent dat als een product dat u bij ons hebt gekocht beschadigd raakt tijdens het (eigen) vervoer naar het bij ons bekende woonadres van u, u dit product mag omruilen voor een identiek vervangend product. Als u een beroep doet op deze vervoersgarantie houd er wel rekening mee dat:
  • u het beschadigde product, samen met de originele kassabon of getekende vrachtbrief van dat product, en met de verpakking binnen 7 werkdagen na de aankoop terugbrengt; 
  • als het product niet op voorraad is, u een tegoedpas krijgt; 
  • het product niet beschadigd is geraakt doordat er onzorgvuldig mee is omgegaan of doordat het op een tweewieler is vervoerd of in een open voertuig; 
  • de vervoersgarantie niet geldt voor glaswerk, spiegels en ingelijst afbeeldingen, producten die al eerder onder de vervoersgarantie zijn geruild en producten uit de sale; 
  • u deze vervoersgarantie één keer in de zes maanden in kan roepen. 
Wat gebeurt er met mijn gegevens?


Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens staat in onze privacybeleid op onze website. Deze kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wat als u andere opmerkingen heb over Miller & Monroe?


Dan kunt u ons bereiken in onze winkels, via onze contactpagina op deze website of telefonisch. Op onze website staan onze recente contactgegevens.

Wat als deze algemene voorwaarden wijzigen?


We behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen we de nieuwe voorwaarden via onze website dan wel via andere communicatiemiddelen aan u bekend maken.

En dan nog wat andere punten:


Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietige of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling. 

Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die zijn strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden. 

Op de (koop)overeenkomst met u en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing. Bij verschil tussen Nederlandse en in enig andere taal gestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.